Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Ochrona prywatności

 • Ochrona prywatności odwiedzających serwis ozdobneptaki.pl stanowi dla nas priorytet. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów. Wierzymy, że zaufanie jest podstawą dobrych relacji, dlatego też przetwarzanie danych osobowych odbywa się z pełnym poszanowaniem prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.

Informacja o administratorze danych

 • Administratorem danych osobowych jest Waldemar Kozłowski, prowadzący działalność pod adresem Flisaków 41, 27-600 Sandomierz. Można się z nim kontaktować bezpośrednio pod numerem telefonu 726541381 w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Administrator zarejestrowany jest pod numerem NIP: 1139487617, co gwarantuje profesjonalne i zgodne z prawem zarządzanie przekazanymi danymi.

2. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Typy danych zbieranych

 • W trakcie korzystania z serwisu ozdobneptaki.pl możemy prosić Użytkowników o podanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji oferowanych usług. Dane te mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:
  • Imienia i nazwiska,
  • Adresu e-mail,
  • Każda informacja jest zbierana wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika i tylko w zakresie niezbędnym do spełnienia określonej funkcji serwisu.

Cele zbierania danych

 • Głównym celem zbierania danych osobowych przez serwis ozdobneptaki.pl jest możliwość kontaktowania się z Użytkownikami w celu przesyłania informacji handlowych w formie newslettera. Dane są wykorzystywane do celów komunikacyjnych, aby informować naszych użytkowników o nowościach, promocjach czy zmianach w serwisie. Każdy Użytkownik, który zdecydował się na subskrypcję newslettera, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości, co pozwoli na usunięcie jego danych z listy mailingowej.

3. Bezpieczeństwo danych

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników serwisu ozdobneptaki.pl jest dla nas kluczowe. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić przekazane nam dane przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, ujawnieniem, nieautoryzowaną zmianą lub utratą. Do środków tych należą między innymi:

 • Szyfrowanie komunikacji poprzez stosowanie certyfikatów SSL, co jest standardem dla bezpiecznego przesyłania danych w Internecie.
 • Regularne aktualizacje naszych systemów informatycznych w celu ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym i wirusami.
 • Ograniczenie dostępu do danych osobowych wyłącznie dla upoważnionych pracowników i podmiotów, którzy potrzebują tych informacji do realizacji swoich obowiązków zawodowych i którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w poufności.
 • Systematyczne przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa oraz wdrażanie nowych rozwiązań chroniących prywatność użytkowników.

Wszelkie zdarzenia mogące wpłynąć na bezpieczeństwo informacji są monitorowane, a w przypadku wykrycia naruszenia, podejmujemy natychmiastowe działania mające na celu minimalizację ewentualnych negatywnych konsekwencji. Ponadto regularnie przeprowadzamy szkolenia dla naszego personelu dotyczące ochrony danych osobowych, aby zwiększyć świadomość i efektywność naszych środków bezpieczeństwa.

4. Prawa użytkownika

W serwisie ozdobneptaki.pl szanujemy i chronimy prawa użytkowników w zakresie przetwarzania ich danych osobowych. Każdy użytkownik naszego serwisu posiada następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych: Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane, oraz dostęp do nich.
 • Prawo do sprostowania danych: W przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, użytkownik ma prawo zażądać ich natychmiastowego sprostowania.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zwłaszcza gdy nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub gdy wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych przypadkach, np. gdy kwestionuje ich prawidłowość.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: W określonych sytuacjach, użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Realizacja praw użytkownika

Aby skorzystać z powyższych praw, użytkownicy serwisu ozdobneptaki.pl mogą skontaktować się z administratorem danych, Waldemarem Kozłowskim, pod adresem Flisaków 41, 27-600 Sandomierz, NIP: 1139487617, tel. 726541381, lub poprzez adres e-mailowy podany na stronie serwisu. Administrator zobowiązuje się do szybkiego rozpatrzenia wszystkich wniosków i odpowiedzi na nie zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Udostępnianie danych

W serwisie ozdobneptaki.pl przykładamy wielką wagę do ochrony prywatności naszych użytkowników i ich danych osobowych. W związku z tym, chcielibyśmy zapewnić, że:

 • Dane osobowe użytkowników naszego serwisu nie będą udostępniane innym podmiotom bez wyraźnej, jednoznacznej zgody użytkownika, chyba że będzie to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • W wyjątkowych sytuacjach, takich jak na przykład obowiązujące procedury prawne, nakazy sądowe lub inne działania związane z przestrzeganiem prawa, możemy być zobowiązani do udostępnienia danych osobowych odpowiednim organom.
 • Każde udostępnienie danych odbywa się z zachowaniem najwyższej ostrożności i tylko w niezbędnym zakresie.

Podkreślamy, że naszym priorytetem jest zapewnienie, aby wszelkie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych były realizowane zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych i w duchu szacunku dla prywatności naszych użytkowników.

6. Zmiany w polityce prywatności

W serwisie ozdobneptaki.pl jesteśmy świadomi, że zmiany w otoczeniu technologicznym, biznesowym oraz prawodawstwie mogą wymagać aktualizacji naszej polityki prywatności. W związku z tym:

 • Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą miały na celu dalsze zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych i będą wprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub w samych zasadach polityki prywatności, zobowiązujemy się do poinformowania o tym naszych użytkowników. Komunikaty o wszelkich aktualizacjach lub zmianach będą publikowane na stronie internetowej serwisu ozdobneptaki.pl.
 • Zachęcamy użytkowników do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej w celu zapoznania się z aktualną polityką prywatności, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami, które mogą mieć wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe.

Mamy nadzieję, że nasze działania w zakresie transparentności i komunikacji pozwolą na utrzymanie zaufania użytkowników i pewności, że ich dane są u nas bezpieczne i odpowiednio chronione.

7. Dane kontaktowe

W serwisie ozdobneptaki.pl zależy nam na transparentności i otwartości komunikacji w kwestiach związanych z prywatnością i ochroną danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z administratorem danych:

 • Administrator Danych: Waldemar Kozłowski
 • Adres: Flisaków 41, 27-600 Sandomierz
 • Numer NIP: 1139487617
 • Numer telefonu: 726541381

Oprócz kontaktu telefonicznego lub korespondencji tradycyjnej, użytkownicy mogą także skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej serwisu ozdobneptaki.pl, który jest bezpiecznym i szybkim sposobem na przekazanie zapytań związanych z ochroną danych osobowych.

Dbamy o to, aby każde zapytanie było traktowane z należytą uwagą i odpowiedzialnością, a odpowiedzi były udzielane w możliwie jak najkrótszym czasie.